top of page

Vilkår

1. Generelt om virkeområde og gyldighet

 

Disse alminnelige vilkår («Vilkår») gjelder leveranse av tjenester fra Voiplink AS, org.nr NO 991493514MVA, Midtveien 1B, 1526 Moss («Voiplink»). Kunde er den juridiske person med organisasjonsnummer, som har signert med og er registrert som Kunde hos Voiplink («Kunde»). Dersom annet ikke er avtalt særskilt, gjelder disse Vilkår også for privatpersoner som er kunder av Voiplink, dog slik at de ikke innskrenker privatpersoners rettigheter etter forbrukerkjøpsloven. Vilkårene gjelder fra signering og for alle tjenester og produkter, det vil si alle ytelser og løsninger inkludert abonnement, nødvendig utstyr, programvare, applikasjoner og lignende, fra Voiplink til Kunde («Tjenester»). Kundens avtale med Voiplink omfatter disse Vilkår, samt spesielle Tjenestevilkår. Se www.Voiplink.no (ikke uttømmende), eller kontakt Voiplinks kundeservice. I tilfelle motstrid går spesielle Tjenestevilkår foran disse alminnelige Vilkår og vilkårene omfatter enhver som Kunden autoriserer til å benytte Tjenestene («Bruker»). Kunden er ansvarlig for å etterleve avtalen, uavhengig av om andre er registrert som betaler eller som Bruker av Tjenestene. Den som tar Voiplinks Tjenester i bruk uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale, anses å ha akseptert Voiplinks vilkår for den aktuelle Tjenesten. Kundens avtale med Voiplink løper inntil den sies opp eller heves av en av partene. Vilkårene gjelder inntil de blir avløst av nye fra Voiplink og de til enhver tid gjeldende vilkår finnes på www.Voiplink.no. Voiplink kan på fritt grunnlag og etter egen vurdering avslå å inngå avtale med potensielle kunder.

 

2. Kundens plikter

 

2.1. Kontaktopplysninger og opplysningsplikt

Kunden skal holde Voiplink løpende oppdatert om Kundens opplysninger, herunder kontaktperson og Brukere tilknyttet avtalen. Kunde skal oppgi korrekt navn, postadresse og fakturaadresse, om sistnevnte ikke er identisk med postadressen, samt organisasjonsnummer og kontaktperson. Kunden skal utpeke en kontaktperson som skal identifiseres med navn og fødselsdato. Vedkommende må være ansatt hos Kunden, eller ha gyldig skriftlig fullmakt fra Kunden. Kunde skal oppgi mobilnummer og epostadresse som kontaktpersonen kan nås på, f.eks. i forbindelse med varsling av endringer. Kunden skal også oppgi minimum én elektronisk kontaktadresse. Kunden skal snarest mulig melde adresseendring, herunder endring i elektroniske kontaktadresser og andre endringer som Kunden burde forstå er av betydning for Voiplink. Slike endringer meldes til Voiplinks kundeservice. Dersom Voiplink ikke har korrekt adresse eller av andre grunner får forsendelser i retur, kan Voiplink ikke oppfylle sine avtaleforpliktelser og vil derfor kunne si opp avtaleforholdet. For Tjenester som i hovedsak brukes av enkeltpersoner, skal Kunden opplyse om korrekt Brukerinformasjon som navn, fødselsdato og adresse. Dette er nødvendig av sikkerhetsmessige årsaker og for at Voiplink skal kunne etterleve ekom- og personvernrettslige krav som nødvendiggjør identifisering og autentisering av Bruker, for eksempel ved innhenting av Brukersamtykke eller utlevering av detaljopplysninger om Brukers bruk av Tjenester fra Voiplink.

 

2.2. Avtaleinngåelse og administrasjon

Personer som på vegne av Kunden inngår avtale med Voiplink forutsettes å ha gyldig fullmakt. Voiplink legger til grunn at Kundens kontaktperson har fullmakt til å administrere avtaleforholdet, herunder bestille og endre Brukere og/eller aksesser registrert på Kunden. Voiplink forutsetter videre at Brukere har fullmakt til å foreta bestillinger og endringer knyttet til egne abonnement og Tjenester.

 

2.3. Bruk av Tjenestene

Kunden kan kun benytte Tjenestene til det formål og i den utstrekning som fremgår av avtalen. Tjenestene skal ikke videreselges, utleies, overdras til tredjepart eller på annen måte brukes til utilsiktede formål uten Voiplinks skriftlige forhåndssamtykke. Kunden er ansvarlig for at Kunden og Brukere bruker Tjenestene forsvarlig og i henhold til avtalen. Kunden plikter å gjøre avtalens betingelser kjent for Bruker og for å informere om at disse gjelder tilsvarende for Bruker. Kunden plikter å informere Brukere om at opplysninger om bruk av Tjenestene vil kunne bli utlevert fra Voiplink til Kunden.

 

2.4 Bruk av IP-baserte Tjenester

For å benytte IP-baserte Tjenester slik som blant annet IP-Telefoni, SIP-Trunk, IP for ISDN og Tale for Teams, må Kunden ha og selv besørge en fungerende bredbåndsforbindelse. Voiplink anbefaler minimum 128 kbps per talekanal som skal benyttes for taletrafikk. For tjenesten Tale for Teams, både frittstående og integrert i Tjenesten Voiplink IP PBX, er det en forutsetning at Kunden har korrekte lisenser fra Microsoft for å ta i bruk Tjenesten. Voiplink leverer tale til Teams, og Kunden må selv besørge og bekoste det tekniske oppsett i Microsoft 365 i samarbeid med sin IT-leverandør. Voiplink yter ikke brukerstøtte på Microsoft 365-plattformen. Utstyr tilknyttet Voiplinks IP-baserte Tjenester skal ikke vise nummer (nummervisning) som ikke er tilknyttet kundes respektive abonnement hos Voiplink. Voiplink kan ikke garantere at nummer videreformidles til mottaker av oppringning der samtaler går ut fra Voiplink til nummer tilknyttet andre teleoperatører.

 

3. Elektroniske nummer og adresser

Voiplink tildeler Kunden bruksrett til kommunikasjonsnummer- og adresser, for eksempel fasttelefonnummer, samt personlige, elektroniske kort og koder for sikker autentisering eller innlogging av Kunden og dennes Brukere. Det kan være nødvendig å endre tildelt kommunikasjonsnummer og -adresser. Voiplink vil så langt det er mulig, varsle Kunden i rimelig tid forut for endringen. Voiplink er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som Kunden måtte bli påført etter denne bestemmelsen.

 

4. Kredittvurdering

Når avtaleforholdet forutsetter at Voiplink skal yte Kunden kreditt, har Voiplink rett til å foreta en kredittvurdering av Kunden. Voiplink kan fastsette en kredittgrense basert på en vurdering av Kundens betalingsevne. Hensikten med kredittgrensen er å sikre Kunden mot uønsket økning i sitt forbruk, samt å begrense risikoen for tap for Voiplink. Voiplink kan kreve at Kunden forskuddsbetaler Tjenester eller stiller sikkerhet. Voiplink kan kreve at Kunden gjør opp all utestående gjeld før nye Tjenester leveres på kreditt.

 

5. Priser

Gjeldende listepriser for Voiplinks Tjenester fås ved forespørsel. Tjenester som forutsetter tilpasning prises på forespørsel. Alle priser til næringsdrivende opplyses eksklusiv mva. Eventuelle spesialpriser eller rabatter avtales skriftlig. Spesialpriser, rabatter og andre fordeler, som er avtalt på bakgrunn av Kundens medlemskap i en interesseorganisasjon eller tilhørighet til et konsern eller liknende, bortfaller ved opphør av slik tilhørighet. Hvis Kunden ikke oppfyller forutsetningene for de avtalte spesialprisene, har Voiplink rett til å kreve listepriser fra det tidspunkt oppfyllelsen opphørte.

 

6. Betaling og klage på faktura

Faste kostnader og avgifter faktureres forskuddsvis, mens trafikk og andre variable kostnader faktureres etterskuddsvis. Dersom fakturabeløpet er under fastsatt minimumsbeløp, kan Voiplink velge å overføre dette til neste faktura. Dersom Kunden mener at faktura er feil, må Kunden klage til Voiplink innen betalingsfristens utløp, eller dersom dette ikke er mulig, innen rimelig tid. Så lenge klagen er til behandling, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling må Kunden angi hvilken Tjeneste og faktura innbetalingen knytter seg til. Kunden kan ikke påberope seg feilfaktureringer og krediteringer mer enn 6 måneder fra fakturadato. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven.

 

7. Taushetsplikt og behandling av personopplysninger

Voiplink, og de ansatte i Voiplink, har i henhold til lov om elektronisk kommunikasjon (ekomlov) § 2-9 taushetsplikt om opplysninger vedrørende bruk av elektroniske kommunikasjonstjenester og om innholdet i kommunikasjonen. Voiplink kan likevel utlevere slike opplysninger til domstolene, politiet, påtalemyndighet eller andre som i henhold til lov kan kreve det. Voiplink behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle vedtak fattet av offentlige myndigheter.

 

7.1.Voiplinks og Kundens roller etter personopplysningsloven

Voiplink er behandlingsansvarlig for Tjenester og prosesser, hvor Voiplink behandler personopplysninger om Kunden og Kundens Brukere, og Voiplink bestemmer formålet med behandlingen samt hvilke metoder, virkemidler og/eller sikkerhetsmekanismer som skal benyttes. Dette gjelder alltid, når Voiplink leverer elektroniske telekommunikasjonstjenester. For Tjenester og/eller prosesser, hvor Voiplink behandler personopplysninger på vegne av Kunden for spesifikke formål fastsatt av Kunden, er Voiplink databehandler og Kunden er behandlingsansvarlig. Dette gjelder når Voiplink leverer informasjonssamfunnstjenester over internett, men også for Tjenester/prosesser som er en blanding av elektroniske telekommunikasjonstjenester og informasjonssamfunnstjenester. Merk videre at ved inngåelse av avtale mellom Kunden og Voiplink om levering av avtalte Tjenester, vil Kunden være å anse som behandlingsansvarlig for de opplysningene som Kunden har innhentet om sine Brukere (navn, fødselsdato og adresse), og som Kunden overfører til Voiplink i forbindelse med abonnementsopprettelser. For denne overførselen vil Kunden være behandlingsansvarlig og Voiplink databehandler. Formålet med overførselen er å gjøre avtalte Tjenester tilgjengelig for Brukere, herunder sette databehandler i stand til etterfølgende å autentisere Brukere slik at det er riktig Bruker som gis tilgang til den relevante Tjenesten. De mottatte opplysningene anvendes til opprettelse, evt. oppdatering (hvis Bruker allerede finns i Voiplinks Kundedatabase), av brukeridentiteter som knyttes til Kunden. Prosessen med å opprette/oppdatere og verifisere brukeridentiteter i Kunderegisteret skjer i sin helhet i Norge. Når Voiplink er databehandler vil behandlingen av personopplysninger være regulert av særskilte vilkår og Voiplink gjør oppmerksom på at Kunden i slike tilfeller selv er ansvarlig for å sikre lovlig formål og rettslig grunnlag for behandlingen av personopplysninger.

 

7.2.Voiplinks ansvar etter personopplysningsloven, når Voiplink er databehandler

Når Voiplink (som databehandler) behandler personopplysninger på vegne av Kunden (som behandlingsansvarlig) vil følgende vilkår være gjeldende: Databehandler skal utelukkende behandle personopplysninger som angitt i disse Vilkår og tilhørende Tjenestebilag/brukervilkår for aktuelle Tjenester eller prosesser. Personopplysningene skal utelukkende behandles for angitte formål og i angitte geografiske områder som definert i Tjenestebilag/brukervilkår. Databehandler kan også behandle personopplysninger når dette er pålagt av EU eller nasjonale regler som databehandler er underlagt. I slike tilfeller skal databehandler, så langt det er mulig, informere Voiplinks alminnelige Vilkår før behandlingen iverksettes. Databehandler skal sikre at det utelukkende er personer som er autorisert til å behandle personopplysninger som har adgang til disse, og at personene er underlagt konfidensialitetsansvar. Databehandler skal implementere tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet tilpasset den risiko som behandlingen representerer. Databehandler skal informere den behandlingsansvarlige om enhver endring som innebærer å erstatte eller tilføye en underleverandør før slike endringer iverksettes, slik at behandlingsansvarlig har mulighet til å gjøre innsigelser mot slik endring. I tilfeller hvor databehandler engasjerer en underleverandør til å utføre spesifikke behandlingsaktiviteter på vegne av den behandlingsansvarlige, skal de samme forpliktelser som gjør seg gjeldende i denne avtalen også gjelde for underleverandøren. Dersom en underleverandør ikke etterlever disse forpliktelsene, skal databehandleren være fullt ansvarlig overfor den behandlingsansvarlige for underleverandørens etterlevelse av sine forpliktelser etter denne avtalen. Med hensyn til behandlingens natur og de tilgjengelige opplysninger, skal databehandleren bistå den behandlingsansvarlige med: - Oppfyllelse av den behandlingsansvarliges forpliktelser til å besvare henvendelser knyttet til utøvelse av datasubjektets (Brukers) rettigheter under gjeldende lov. - Implementering av passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for å sikre et tilstrekkelig nivå av sikkerhet hensett til risikoen som foreligger, herunder utføre vurdering av konsekvenser for personvernet, som med rimelighet kan kreves av den behandlingsansvarlige og kommunisere med nasjonale Datatilsyn / Databeskyttelsesmyndighet. Dersom det oppstår brudd på persondatasikkerheten, skal databehandleren uten ugrunnet opphold skriftlig varsle den behandlingsansvarlige. Databehandler skal umiddelbart slette eller returnere alle personopplysninger, inkludert alle kopier, etter at avtaleforholdet er avsluttet, eller dersom den behandlingsansvarlige skriftlig anmoder om dette. I tilfeller hvor behandling av personopplysninger foregår enten 1) utenfor EU/EØS-området, eller 2) i andre land enn dem forhåndsgodkjent av Europakommisjonen, skal behandlingen være i overensstemmelse med de gjeldende EU Model Contracts for the transfer of Personal Data to third countries. Databehandleren gis derfor fullmakt til å inngå slik EU Model Clause Agreement på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal gi den behandlingsansvarlige adgang til all informasjon som med rimelighet er nødvendig for å dokumentere etterlevelse av disse Bedriftsvilkår, samt tillate og medvirke til revisjon av disse, utført av den behandlingsansvarlige eller av en tredjepartsrevisor på oppdrag fra den behandlingsansvarlige. Alle kostnader knyttet til slik revisjon skal dekkes av den behandlingsansvarlige. Informasjon om den konkrete behandlingen kommer frem av relevant Tjenestebilag/ brukervilkårene.

 

7.3.Voiplinks bruk av personopplysninger ved Kunderådgivning og markedsføring

Voiplink kan benytte enhver kommunikasjonsform overfor kontaktpersoner utpekt av Kunde, herunder elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, epost m.m.), for å informere og gi råd om samt markedsføre Voiplinks produkt- og Tjenestetilbud.

 

8. Reservasjon mot markedsføring og utlevering til katalog og nummeropplysningstjeneste

Kunden, inkludert Kundens Brukere og kontaktperson, kan via Voiplinks Kundeservice reservere seg mot, eller begrense, Voiplinks bruk av Kundeopplysninger i forbindelse med markedsføring, utlevering til nummeropplysningstjeneste og katalog.

 

9. Endringer i Tjenester, priser og vilkår

Voiplink forbeholder seg retten til å foreta endringer i Tjenester, herunder opphør av Tjenesten. Likeså kan Voiplink gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer forhåndsvarsles på egnet måte. Vesentlige endringer vil bli varslet senest én måned før endringen trer i kraft. Kunden varsles direkte f.eks. ved sms eller epost til Kundens kontaktperson. Andre endringer, herunder endringer som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold, kan gjennomføres ved varsling på www.Voiplink.no, faktura, i nyhetsbrev eller lignende, og med kortere frist enn en måned. Ved endring i eller opphør av en Tjeneste, kan Voiplink velge, men er ikke forpliktet til å tilby Kunden en annen Tjeneste. Dette gjelder også ved flytting til adresse der infrastrukturen ikke ligger til rette for å tilby samme Tjeneste som Kunden hadde på den tidligere adressen. Om Kunden ikke ønsker den nye Tjenesten, anses avtaleforholdet som oppsagt. Ved endringer som Kunden kan godtgjøre utgjør et vesentlig mislighold, kan Kunden heve berørte deler av Kundens avtaleforhold hos Voiplink med virkning fra tidspunktet for endringens ikrafttreden. Ved fortsatt betaling eller bruk av avtalte Tjenester etter at en endring har trådt i kraft, anses Kunden å ha akseptert endringen. Voiplink kan foreta årlig indeksregulering av alle priser uten å varsle Kunden. Videre kan Voiplink gjennomføre prisendringer med kortere varsel enn en måned og innenfor avtalt bindingstid, dersom endringene skyldes forhold utenfor Voiplinks kontroll, herunder endringer i offentlige avgifter, vedtak eller prisøkninger fra underleverandører. Prisendringer som følge av indeksregulering eller forhold utenfor Voiplinks kontroll, gir ikke Kunden adgang til fritt å si opp eventuelle bindingsavtaler. Voiplink er uten ansvar for eventuelle kostnader ved tilpasninger eller liknende som Kunden må foreta som følge av Voiplinks endringer.

 

10. Bruksbegrensninger mv

I nødsituasjoner, herunder ved alvorlige trusler mot liv eller helse, miljø eller nettsikkerhet, har Voiplink rett til å gjennomføre nødvendige tiltak, selv om det skulle medføre begrenset mulighet for bruk av Tjenestene. Kundens tilgang til Tjenester og nettet kan også begrenses helt eller delvis i særskilte tilfeller av offentlig myndighet, for eksempel i en krise- eller beredskapssituasjon eller i forbindelse med alvorlig kriminalitet. Voiplink har også rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i nett eller Tjenesten, hvis det anses som nødvendig av tekniske, sikkerhetsmessige eller driftsmessige årsaker, eller som følge av offentlige vedtak eller andre regulatoriske forhold. Voiplink er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som Kunden måtte bli påført som følge av slike tiltak. Voiplink kan være forhindret fra å varsle Kunden i tilfeller som nevnt ovenfor.

 

11. Kundens ansvar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at utstyr/ kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme som benyttes for tilgang til Tjenestene, ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få uberettiget brukstilgang til sikkerhetsmekanismer som benyttes for tilgang til Tjenesten Ved kjennskap til eller mistanke om at en sikkerhetsmekanisme er tapt, eller at uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter Kunden straks å melde forholdet til Voiplink, samt straks å gjøre nødvendige endringer i de nevnte sikkerhetsmekanismene, for å hindre misbruk av Tjenesten. Voiplink vil umiddelbart sperre for videre bruk av berørte Tjenester, eller iverksette andre tiltak, for eksempel sende ut nytt passord eller kort/kode. Selv om en Tjeneste er (midlertidig) sperret, vil det kunne påløpe kostnader så lenge Tjenesten ikke er oppsagt.

 

12. Kundens betalingsansvar og ansvar ved tyveri mv

Kunden er ansvarlig for bruk og betaling av Tjenesten som er bestilt, levert og benyttes i henhold til avtalen. Ansvaret omfatter også andres bruk av Tjenesten, herunder uvedkommendes bruk, såfremt det ikke kan påvises at slik bruk er muliggjort gjennom grov uaktsomhet fra Voiplinks side. Har Kunden eller Bruker gitt tilgang til sin telefon eller annet utstyr til en annen, svarer Kunden for dennes bruk. Ved tap, tyveri, svindel eller annen uberettiget tilegnelse av Kundens utstyr, personlige kort, koder og passord som benyttes for tilgang til Tjenesten, er Kunden selv ansvarlig for ethvert misbruk inntil tyveriet/tapet er meldt til Voiplink. Etter at melding har kommet frem til Voiplink, er Kunden kun ansvarlig for misbruk dersom Kunden eller Bruker har muliggjort misbruket gjennom en forsettlig eller grovt uaktsom handling. I tilfelle misbruk av ID er Kunde ansvarsfri overfor Voiplink, forutsatt at Kunden uten ugrunnet opphold og uansett innen rimelig tid kan dokumentere at forholdet er anmeldt til politiet. Med misbruk av ID menes at noen på svikaktig grunnlag har inngått avtale med Voiplink i en annens navn, som f.eks. ID tyveri. Ved berettiget mistanke om bedrageri eller svindel fra Kundens side, vil Voiplink politianmelde forholdet.

 

13. Feilmelding, reklamasjon mv

Feil eller mangler ved Tjenesten som skyldes forhold som ligger innenfor Voiplinks ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold meldes Voiplink. Før Kunden melder feil til Voiplink, må Kunden undersøke om feilen skyldes Kundens eget utstyr. Hvis Kunden melder om feil som ligger utenfor Voiplinks ansvarsområde, og Kunden burde ha forstått dette, kan Voiplink kreve dekket omkostninger og tap som er forbundet med Voiplinks feilsøking. Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende, dersom Kunden ikke gir Voiplink melding om dette innen rimelig tid etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det. Voiplink skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en feil eller mangel ved Tjenesten, iverksette tiltak for å rette dette. Kunden skal sørge for at Voiplink gis adgang til eiendommen for å kunne utføre feilretting.

 

14. Voiplinks ansvar - kompensasjon

Kunden kan kreve rimelig kompensasjon etter standardiserte satser dersom Voiplink ikke leverer Tjenesten innen den frist som er avtalt. Tilsvarende gjelder om Kunden ikke kan benytte Tjenesten på grunn av feil eller mangel i nettet eller ved Tjenesten. På grunn av fysiske og/eller geografiske forhold eller annen ytre påvirkning, kan noen Tjenester og utstyr ikke benyttes overalt. Dette anses ikke som feil eller mangel ved Tjenesten.

 

15. Erstatning

 

15.1. Tap

Ved mislighold av avtalen, kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap innenfor følgende begrensninger, og så lenge tapets art og omfang er adekvat og påregnelig etter vanlige prinsipper for erstatninger i avtaleforhold: i) Tap av fortjeneste, indirekte tap, konsekvenstap og andre følgetap dekkes ikke. ii) Voiplinks erstatningsansvar gjelder kun ved direkte tap som skyldes uaktsomhet fra Voiplink. iii) Voiplinks samlede erstatningsansvar er begrenset til kr 5000,- for hvert tilfelle. iv) Eventuelle kompensasjonsbeløp kommer til fradrag i erstatning. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke dersom vedkommende part har utvist grov uaktsomhet eller forsett. Voiplink er uansett ikke ansvarlig for tap som kan føres tilbake til forhold eller handlinger forårsaket av Kunde, noe denne er ansvarlig for eller tredjepart.

 

15.2. Force majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til streik, lockout, og ethvert forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som force majeure. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med én måneds varsel dersom force majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

 

15.3. Kundens data

Voiplink utøver ingen kontroll over innholdet av de data som Kunden sender eller mottar ved bruk av Tjenestene, og har heller intet ansvar for dem. Voiplink har intet ansvar for tap, skade eller annet i forbindelse med ødeleggelse av Kundens data, avbrudd, ikke leverte data, feilaktig leverte data eller lignende med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Voiplinks side.

 

16. Kundens mislighold

 

16.1. Stenging ved betalingsmislighold
Ved betalingsmislighold vil Voiplink sende varsel i samsvar med gjeldende lov og belaste Kunden purregebyr, samt forsinkelsesrente. Hvis Kunden ikke har betalt innen angitt betalingsfrist, kan Voiplink stenge for videre bruk av Tjenestene. Voiplink kan også i slike tilfeller og berettiget mistanke om at slike forhold vil inntreffe, begrense Kundens tilgang til Tjenesten. Ved mislighold av betaling kan ethvert utestående krav anses som forfalt.

 

16.2 Stenging ved ekstraordinære situasjoner
Dersom det oppstår en ekstraordinær situasjon hos kunden eller ekstraordinær samfunnsmessig situasjon som kan påvirke Kunden, har Voiplink rett til å gjennomføre ekstraordinære brukerrestriksjoner som å stenge eller begrense Kundens tilgang til tjenester. Dette gjelder bla dersom situasjonen medfører faktisk mislighold eller begrunnet mistanke om fremtidig betalingsmislighold fra Kunden. Kunden skal varsles og varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist til å rette opp forholdet og/eller inngå avtale om depositum eller forskuddsbetaling som anses tilfredsstillende for Voiplink, som forutsetning for å videreføre tjenesteleveransen. Voiplink er uten ansvar for kostnader, tap eller ulemper som følge av slike ekstraordinære brukerrestriksjoner.

 

16.3. Stenging i andre misligholdstilfeller
Voiplink kan stenge for bruk av Tjenesten dersom Kunden i) ikke har gitt nødvendig og korrekt Kundeinformasjon ii) utsetter Voiplink eller dets Tjenester for skade eller forstyrrelser, iii) ikke oppfyller krav om sikkerhetsstillelse fastsatt av Voiplink, iv) opptrer i strid med gjeldende lov og øvrig regulering, eller v) på annen måte grovt misligholder avtalen, grovt misbruker Tjenester eller utstyr eller grovt krenker Voiplink, dets representanter, andre eller den alminnelige rettsoppfatning. Når vilkårene for stenging av en Tjeneste er oppfylt, kan Voiplink stenge samtlige Tjenester når Kunden har flere Kundeforhold. Før Voiplink iverksetter stenging etter denne bestemmelsen, skal Kunden, om mulig, varsles skriftlig, gis anledning til å uttale seg om forholdet og rette opp årsaken til stenging. Varselet skal opplyse om årsaken og fastsette en frist for å rette opp forholdet. Hvis forholdet ikke rettes opp innen fristen eller det gjentas, ansees Kundeforholdet som opphørt. Dersom Kunden flytter uten å varsle Voiplink, kan Voiplink koble ned forbindelsen når denne sperrer for andres mulighet til å etablere et nytt Kundeforhold på Kundens fraflyttede adresse.

 

16.4. Gjenåpningsgebyr Kunden blir belastet med den til enhver tid gjeldende pris for gjenåpning når det forhold som begrunnet stengingen er bortfalt, jf www.Voiplink.no.

 

17. Unormalt høyt forbruk

Hvis Kunden har et unormalt høyt forbruk av Tjenester, kan Voiplink i særlige tilfeller stenge for videre bruk av Tjenesten uten å varsle Kunden på forhånd. Kunden skal varsles snarest mulig etter stenging.

 

18. Oppsigelse eller heving

 

18.1. Kundens oppsigelse eller heving

Dersom annet ikke fremgår av særskilte vilkår mellom partene, kan Kunden si opp avtaleforholdet med tre måneders skriftlig varsel til Voiplink. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Voiplinks side.

 

18.2. Voiplinks oppsigelse eller heving

Hvis det er saklig grunn, kan Voiplink si opp avtalen med én måneds skriftlig varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra første dag i den påfølgende måneden etter oppsigelsen. Voiplink kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Kundens side. Før avtalen heves, skal Voiplink, om mulig, varsle Kunden skriftlig. Varselet skal opplyse om grunnlaget for heving og fastsette en frist for å rette opp forholdet.

 

19. Overdragelse

Rettigheter og plikter i avtaleforholdet kan av Voiplink fritt overdras. Voiplink skal i så tilfelle melde dette til Kunden. Kunden kan overdra avtaleforholdet til andre som tilfredsstiller Voiplinks Kundekrav etter skriftlig forhåndssamtykke fra Voiplink. Avtale med tidligere Kunde anses opphørt ved betaling av endelig og fullt sluttoppgjør.

 

20. Klager og klagebehandling

Bedrifter med maksimum 10 årsverk kan klage på Voiplinks avgjørelse i klagesak på Voiplinks leveranse av ekomtjenester til Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon (BKN). For nærmere informasjon se www.brukerklagenemnda.no. Kunden må først ha rettet skriftlig klage til Voiplink uten at saken er løst i minnelighet.

 

21. Lovvalg og tvister

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvister mellom Kunden og Voiplink skal søkes løst i minnelighet. Dersom det ikke lar seg gjøre, kan hver av partene bringe tvisten inn for de ordinære domstoler, med Moss tingrett som verneting.

bottom of page